Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia-polski.info wypracowania z historii

Spis referatów

AWK
wiosna | ZSRR | dyktatorzy | Powstanie Warszawskie | Macedonia

Referaty - wypracowania z historii

wizytówki NAP

Historia żyrandoli kryształowych
Wnętrza, od czasów starożytnych, zawsze były ozdobione różnorodnymi formami oświetlenia. Jednak to żyrandole kryształowe, bogate w elegancję i splendor, weszły do kanonu sztuki i designu jako symbole luksusu i prestiżu. Ich historia, która sięga daleko...

Ocena klęski wrześniowej - plan agresji Fall Weiss cz. 3
CZY BYŁA SZANSA ? 25 sierpnia jak bomba uderzyła wieść o podpisaniu układu o sojuszu brytyjsko – polskim i francuskiej deklaracji o niesieniu Polsce pomocy wojskowej . Jednocześnie Włochy odmówił udziału w wojnie, Hitler więc...

Ocena klęski wrześniowej - plan agresji Fall Weiss cz. 2
WOJSKA LĄDOWE: Grupa Armii “Północ” 3 armia: 7 dywizji piechoty, 1 dywizja pancerna, 1 brygada kawalerii 4 armia: 6 dywizji piechoty, 1 dywizja pancerna, 2 dywizje zmotoryzowane obwody GA: 3 dywizje piechoty razem : 16...

Ocena klęski wrześniowej - plan agresji Fall Weiss cz. 1
Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się sprawa (...) Polska to tylko stopień”, odzwierciedlały zasadnicze cele przygotowanej przez Niemcy agresji na...

Bitwa na Łuku Kurskim
Operacja na Łuku Kurskim została opatrzona kryptonimem Zitadelle. Była to ostatnia niemiecka ofensywa na froncie wschodnim o wyraźnym charakterze strategicznym, której celem było przejęcie ponownie inicjatywy po klęsce stalingradzkiej. Klęska stalingradzka spowodowała reorganizację wojsk niemieckich. Hitler...

Bitwa moskiewska i stalingradzka
Armia niemiecka dotarła pod Moskwę. Była to już armia zmęczona, armia, która zrozumiała, że plan wojny błyskawicznej załamał się. Na kierunku Leningradzkim armia niemiecka wkroczyła na głębokość 800 km, na odcinku moskiewskim prawie 1000, a...

Powstanie Wielkiej Koalicji
Po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę, zgodnie z udzielonymi wcześniej gwarancjami. Ale Wielka Brytania nie była wówczas do wojny przygotowana, dlatego nie podjęła żadnych działań. W roku 1940 Wielka Brytania...

Wojna w Afryce
Kiedy wojska niemieckie zaangażowane były w wojnę z Wielką Brytanię, Mussolini postanowił to wykorzystać i przejąć kontrolę nad Morzem Śródziemnym. Już w lipcu 1940 roku flota włoska rozpoczyna oczyszczanie z okrętów brytyjskich akwenu M. Śródziemnego....

Najazd niemiecki na ZSRR
Działania wywiadu niemieckiego na terenie ZSRR to początek lat 20-tych, choć wówczas był to przede wszystkim wywiad gospodarczy. Dojście Hitlera do władzy rozszerza zakres działania wywiadu niemieckiego. Hitler w swoich planach widzi podbity i skolonizowany...

Ziemie polskie pod okupacją radziecką
Po stronie wschodniej zostało 50% terytorium II RP. Według noty z 17 września 1939 r. państwo polskie i jego rząd przestały istnieć, a interwencja armii czerwonej miała na celu ochronę braci Ukraińców i Białorusinów mieszkających...

Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
28 września 1939 roku podpisany został niemiecko - radziecki układ o granicach i przyjaźni. Niemcy i ZSRR dokonały podziału ziem polskich, podpisując jednocześnie porozumienie o współpracy w zwalczaniu polskiego ruchu oporu. Moskwa wymusiła na Litwie...

Inwazja Niemiec i Włoch na Bałkanach
Zaangażowanie Niemiec w wojnie z Wielką Brytanią oraz zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wojnie obronnej postanowił wykorzystać Benito Mussolini, aby oczyścić morze śródziemne z okrętów brytyjskich i opanować jego wybrzeża. Problem, armia nie była przygotowana do...

Bitwa o Wielką Brytanię
W czerwcu 1940 roku zakończyła się kampania francuska. Hitler urósł do rangi geniusza. O ile przed atakiem na Francję część generałów podchodziła sceptycznie do jego talentu, po klęsce Francji zasadniczo nikt głośno nie protestował wobec...

Agresja Niemiec na Francję
Atak na Francję i na inne kraje Europy zachodniej planowany był w zasadzie od zakończenia kampanii wrześniowej w Polsce. Zwłoka w ataku spowodowana była dwoma względami. Po pierwsze wśród generalicji niemieckiej nie było takiej jednomyślności,...

Agresje radzieckie i niemieckie 1939 – 1940 ( Druga Wojna światowa )
28 września podpisany został przez ZSRR i III Rzeszę układ dotyczący podziału ziem polskich. Związek Radziecki nie zamierzał jednak zakończyć wojny na zagarnięciu ziem polskich, podobnie jak i Niemcy. Oficjalna jednak nota skierowana do państw...

Święte Przymierze
Car Aleksander I wierzył w swoją misję wyzwoliciela Europy, uważał, że ma do spełnienia misję szczególną. Porządek, który został ustalony na Kongresie Wiedeńskim był porządkiem sztucznym i dlatego car Aleksander I wysuwał propozycje utworzenia instytucji...

Kongres Wiedeński
25 września 1815 r. przybył car Aleksander I i król pruski. Wówczas można powiedzieć, że Kongres rozpoczął obrady chociaż nigdy nie został otwarty. Monarchowie, którzy przybyli na Kongres byli gośćmi cesarza. Natomiast dyplomaci, ministrowie różnych...

Upadek Napoleona
W styczniu 1813 r. armia carska wkroczyła na tereny Księstwa Warszawskiego, ale to nie oznaczało jeszcze klęski Napoleona. Część generałów rosyjskich z Kutuzowem na czele była przeciwna dalszemu prowadzeniu wojny. Armia rosyjska była armią wyczerpaną,...

Wyprawa moskiewska Napoleona
Księstwo Warszawskie było od samego początku tworem sztucznym, do jego utworzenia zmusiły Napoleona okoliczności. Magnaci polscy nieufnie odnosili się do Napoleona, licząc bardziej na Rosję, że przy jej pomocy uda się stworzyć jakąś namiastkę państwa...

Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym
Klęska powstania uświadomiła, że nie można prowadzić walki narodowowyzwoleńczej w oparciu tylko i wyłącznie o siły szlacheckie, że trzeba zaangażować wszystkie warstwy społeczne. Na to, że emigrację po powstaniu listopadowym można określić jako wielką emigrację...

Powstanie Listopadowe
Przyczyny wybuchu powstania listopadowego można podzielić na polityczne, narodowościowe i gospodarcze. Przyczyny gospodarcze stały się podstawą, fundamentem, na którym wyrosły pozostałe. W 1830 r. Królestwo Polskie przeżywało kryzys gospodarczy. Klęska nieurodzaju spowodowała drożyznę żywności. Spadł...

Królestwo Polskie 1815-1830
Powstanie Królestwa Polskiego było wyłączną decyzją cara. Car przeciwstawił się tutaj zarówno swojemu dworowi w Petersburgu, który nie chciał się zgodzić na ogłoszenie Królestwa jak i niektórym państwom biorącym udział w Kongresie, które domagały się...

Księstwo Warszawskie - Ziemie polskie pod zaborami w XIX wieku
W grudniu 1805 r. Napoleon ze swoją armią pokonał pod Austerlitz wojska austro-rosyjskie. Napoleon zawarł pokój z Austrią. Wówczas to zagrożone wojną Prusy rozpoczęły przygotowania wojenne. Pomocy Prusom udzieliła Rosja. W 1806 r. wybuchła kolejna...

Upadek monarchii we Francji
Po uchwaleniu konstytucji rozwiązane zostało Zgromadzenie - Konstytuanta, a powołane zostało nowe Zgromadzenie prawodawcze nazwane Legislatywą, które miało się zająć wprowadzeniem konstytucji w życie. Problem polegał na tym, że warunkiem wyboru do Legislatywy było to,...

Pierwsza Konstytucja Francuska
26 sierpnia 1789 r. Stany Generalne uchwaliły Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Ta deklaracja ograniczała uprawnienia monarchy tak bardzo, że król nie chciał jej zatwierdzić. Opór Ludwika XVI irytował parlamentarzystów. Nie najlepiej też wyglądała sytuacja...

Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej
W XVIII w. w Europie wszystkie monarchie zmierzają ku absolutyzmowi oświeconemu, natomiast we Francji istnieje cały czas stary porządek, porządek którego struktury już nie odpowiadały potrzebom czasu. We Francji nie było wolności prasy, oficjalnie nie...

Absolutyzm oświecony w Prusach, w Austrii i w Rosji
Pojęcie absolutyzmu oświeconego pojawia się w historii w XIX w. Jaka była różnica między władcą absolutnym wieku XVII a władcą absolutnym oświeconym wieku XVIII ? Jeśli jakiś monarcha europejski zaczynał w XVI II w. budować...

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Po odkryciu Ameryki przez Kolumba teren ten stał się obiektem licznych ekspedycji. Kilka lat po tym wydarzeniu do wybrzeży płn. amerykańskich dotarł Włoch Giovanni Caboto, będący w służbie króla Anglii. Południowe i zachodnie wybrzeża Ameryki...

Rewolucja przemysłowa w Anglii
Rewolucja przemysłowa - to przejście od rzemiosła, przemysłu opartego na manufakturach do przemysłu zmechanizowanego co zaowocowało gwałtownym wzrostem produkcji. Wraz z tym dokonała się zmiana w stosunkach społecznych, pojawiła się nowa warstwa społeczna - robotnicy. Zaczynają...

Wiosna Ludów w Polsce
W 1815 roku zostało zawarte Święte Przymierze. Miało stać na straży porządku europejskiego. Pierwszym wystąpieniem przeciwko takiemu ładowi było powstanie w Belgii i Grecji w roku 1830. Kolejne było nieudane powstanie listopadowe w Polsce. Wydarzenia...

https://seosklep24.pl

Strona 1 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0