Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia-polski.info wypracowania z historii

Spis referatów


bitwa warszawska | Niemcy | kolonizacja | Wielka Wojna | Stany Zjednoczone

Referaty - wypracowania z historii

Sejm Walny i ruch egzekucyjny
W 1505 roku konstytucja Nihil Novi wprowadzała konieczność decydowania o wszelkich sprawach państwowych przez sejm walny. Król i możnowładcy tracili swą uprzywilejowaną pozycję. Sejm walny składał się z trzech stanów, a mianowicie: króla, senatu i...

Przywileje szlacheckie
Pierwszy wielki przywilej stanowy został wydany przez Ludwika Węgierskiego w 1374 roku. Celem przywileju było uzyskanie zgody szlachty na dziedziczenie korony polskiej przez jedną z córek Ludwika Węgierskiego. Nie miał on męskiego potomka. 17.IX.1374 roku...

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana
W początku XVI w. w Europie w wyniku odkryć geograficznych dochodzi do wyraźnego podziału. Europa zachodnia idzie w kierunku rozwoju przemysłu. Rozwijają się zakłady rzemieślnicze w miastach, które później przekształcą się w manufaktury i zakłady...

Polityka międzynarodowa Jagiellonów
Zaangażowanie się Kazimierza Jagiellończyka w sprawę korony czeskiej i węgierskiej nie było sprawą nową, takie próby podejmowane było przez władców polskich już wcześniej. W 1438 r. sam Kazimierz Jagiellończyk mógł zostać królem Czech. Natomiast Władysław Warneńczyk...

Konflikt polsko-krzyżacki od połowy XV wieku
Po zakończeniu wielkiej wojny, której punktem kulminacyjnym była bitwa pod Grunwaldem, zakon krzyżacki nie odbudował już swej potęgi militarnej. Władysław Jagiełło nie umiał jednak wykorzystać swojego zwycięstwa. W niedługim czasie sprawa konfliktu polsko-krzyżackiego znalazła się na...

Humanizm europejski - Początki nowożytnego świata
Początków renesansu trzeba szukać w schyłku średniowiecza, kiedy to zmienia się podejście do człowieka. Człowiek przestał być traktowany tylko jako element jakiejś społeczności, zaczyna się w sposób indywidualny podchodzić do człowieka. Podjęto na nowo refleksję...

Działalność konkwistadorów
Odkrycie Ameryki przez Kolumba zostało wykorzystane przez Hiszpanów i Portugalczyków, którzy podzielili między siebie Środkową i Południową Amerykę. Brazylia stała się kolonią portugalską, pozostałe zaś tereny Środkowej i Południowej Ameryki przypadły w udziale Hiszpanii. Hiszpanie...

Kultura ludów Ameryki (Mjaowie, Aztekowie, Inkowie)
Ameryka była odkryta przez Kolumba w 1982 r., ale nie świadczy to, że przedtem nie istniała i nie była zamieszkana. Kontynent amerykański zamieszkiwały ludy stojące na wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Majowie Kultura Majów rozwinęła się w płd...

Wyprawy i odkrycia Portugalczyków
Krzysztof Kolumb zmarł w przekonaniu, że odkrył Indie. Nie wiedział także, że już za jego życia inny podróżnik dotarł do Ameryki, aby podjąć badania nad tym lądem. Tą osobą był Amerigo Vespucci. Od jego imienia...

Wyprawy Krzysztofa Kolumba
Krzysztof Kolumb był genueńczykiem. Znał swego poprzednika Marco Polo. Był także człowiekiem związanym z morzem, morze nie było mu obce. W latach 1484-1485 Krzysztof Kolumb przebywał na dworze króla Portugalii Jana II. Próbował nakłonić tego...

Przyczyny wielkich wypraw geograficznych
Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Te wyprawy geograficzne dały także Europejczykom nowespojrzenie na kształt świata. Przyczyny wypraw geograficznych można podzielić na trzy grupy: przyczyny gospodarcze, społeczne i kulturowe....

Ekspansja niemiecka w Europie
Na wschodzie powstało cesarstwo łacińskie, które przetrwało do 1261 r. Wówczas państwo tureckie skłócone podzieliło się na kalifaty. Los państwa tureckiego był zagrożony, z jednej strony przez ludy serbskie zamieszkujące Bałkany, z drugiej strony istniało...

Kultura średniowiecza
Do III w. chrześcijaństwo jest w ukryciu, do 313 r. do chwili wydania edyktu mediolańskiego. W 324 r. chrześcijaństwo staje się religią uprzywilejowaną. W tym czasie chrześcijaństwo na zachodzie obejmowało ok. 30 % społeczeństwa. Po...

Unia polsko-litewska (Unia Wilno-Radom)
Najważniejsze wydarzenia w dziejach Litwy: - 1253 r. - koronacja Mendoga na króla Litwy (w Nowogródku), - 1315-1341 r. - panowanie Giedymina i wzrost potęgi Litwy, - 1325 r. - pierwszy antykrzyżacki sojusz polsko-litewski przypieczętowany...

Wielka wojna z Krzyżakami
Unia polsko-litewska miała być początkowo unią w której Litwa miała być wcielona do Korony. Nie było to możliwe. Ostatecznie unia polsko-litewska stała się unią personalną tzn. są dwa osobne państwa, mające jednego wspólnego władcę. Korzyści...

Wojna stuletnia (Anglia – Francja)
Wojna była toczona między Anglią a Francją w latach 1337 - 1453. Przyczyny wojny: - dążenie Francji do opanowania leżących na jej terenie resztek dziedzicznych posiadłości angielskiej dynastii Plantagenetów (Gujenny z Bordeaux), - zagarnięcie bogatej...

Wielka schizma wschodnia
Na przełomie XIII i XIV w. trwał spór pomiędzy królem Francji Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacym VIII. Momentem szczytowym konfliktu było porwanie papieża przez zwolenników króla francuskiego. W wyniku tego porwania papież zmarł. Nowym...

Unia polsko-węgierska
5 listopada 1370 r. zmarł nie zostawiając męskiego potomka Kazimierz Wielki. Próbował usynowić księcia słupskiego Kaźka. Jednak zbyt długo zwlekał i nie zdążył tego uczynić przed śmiercią. Tron Polski należał się więc Andegawenom. Na Węgrzech...

Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego
Kazimierz Wielki wszedł do historii jako człowiek, który zmienił oblicze kraju. Nastąpił wzrost gospodarczy państwa. Zmiana jaka nastąpiła jest nie tylko zasługą Kazimierza. W kraju nastąpiły też przemiany społeczn e. Na szeroką skalę rozwinęła się...

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego
Następcą Władysława Łokietka został jego syn - Kazimierz. Nie cieszył się on dobrą opinią w kraju. Miał 23 lata. Od ojca otrzymał namiestnictwo nad Kujawami i Wielkopolską. Gdy Kazimierz został namiestnikiem Wielkopolski, Wincenty z Szamotuł,...

Monarchia stanowa we Francji
Król francuski próbował wykorzystać każde niepowodzenie angielskiego, by pozbyć się niewygodnego wasala, zwłaszcza z księstwa Normandii. Władza księcia Normandii obejmowała tereny znaczne większe niż samo księstwo Normandii. Z amierzenia Filipa Augusta doczekały się realizacji, gdy...

Monarchia stanowa w Anglii
W 1066 r. Normanowie zajęli Anglię. Książę Normandii Wilhelm Zdobywca został królem Anglii. Książęta normandzcy władali wielkimi obszarami we Francji. Oficjalnie byli tam tylko i wyłącznie wasalami królewskimi. Sami nosili tytuł książąt Normandii. Natomiast władali...

Ekspansja niemiecka w Europie środkowo-wschodniej w XII i XIII wieku
Niemcy podbili Miśnię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależność niemiecką i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się...

Wyprawy krzyżowe
Idea krucjat zrodziła się w XI w. Wówczas papież Aleksander II wezwał państwa chrześcijańskiej Europy, aby wsparły Hiszpanów w wypieraniu Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. Ten etap zapoczątkował rozwój kultury rycerskiej i ideę walki z niewiernymi....

Walka papiestwa z cesarstwem o inwestyturę
Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia władzy cesarskiej w Niemczech i we Włoszech, a następnie zaatakował Polskę. Zmusił Mieszka II do rezygnacji z korony królewskiej. Doprowadził...

Początki rozbicia dzielnicowego
Po zjeździe w Merseburgu Bolesław Krzywousty skierował swoje wysiłki na uporządkowanie stosunków z sąsiadami i spraw wewnętrznych kraju. W 1136 r. Krzywousty uzyskał uniezależnienie Kościoła polskiego. W 1138 r. Bolesław Krzywousty zmarł. Nie spisał testamentu,...

Próby powstrzymania rozbicia dzielnicowego
W 1173 r. zmarł Bolesław Kędzierzawy i swemu synowi Leszkowi pozostawił swoją ziemię dziedziczną - Mazowsze i Kujawy. Natomiast władzę senioralną objął Mieszko III Stary, który miał pomysł, by przezwyciężyć rozbicie. Dążył do podniesienia autorytetu...

Odbudowa zjednoczenia Królestwa Polskiego
Jedną z przyczyn rozbicia dzielnicowego był znaczny wpływ możnowładztwa na rządy w kraju. Taka była tendencja w całej Europie. W XIII w. nastąpiła zmiana sił politycznych w Europie. Rola możnowładców uległa ograniczeniu. Powstały miasta, rozwinęła...

Królestwo Polskie za Władysława Łokietka – Rozbicie dzielnicowe
Władysław Łokietek był synem księcia kujawskiego Kazimierza. Po śmierci Henryka Probusa objął Kraków, ale przegrał z Przemysłem II. W 1293 r. odbył się zjazd Przemysła II, Władysława Łokietka i jego brata Kazimierz a. Tron krakowski...

Polska za czasów Bolesława Krzywoustego
Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wiekiem, wyznaczony także przez ojca, spełniał władzę zwierzchnią, ale taka sytuacja przetrwała zaledwie...


Strona 3 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0