Historia Polski i świata

Historia powszechna

Wielonarodowościowa monarchia Habsburgów - Referat Wypracowanie


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


konflikt | Wielka Koalicja | mezopotamia | kolumbowie | cywilizacje wschodu


Wielonarodowościowa monarchia Habsburgów

Sklep dla koni

Wielonarodowościowa monarchia Habsburgów - W XVII w. Hiszpania prowadziła wojny, co doprowadziła do tego, że Hiszpania straciła swoje znaczenie w Europie. Wojny osłabiły Hiszpanię ekonomicznie. Hiszpania na cele wojenne zaciągała pożyczki. To doprowadziło do takiej sytuacji, że monarchia w pewnym momencie została bez broni i bez armii. Nie była w stanie wypłacić żołdu. Poza tym drugim zjadaczem pieniędzy w Hiszpanii była rozwinięta biurokracja. Natomiast nie było rozwiniętej gospodarki. Ostatni potomek dynastii Habsburgów hiszpańskich Karol II rozpoczął panowanie jako 4 letnie dziecko. Okazało się, że był osobą nieuleczalnie chorą tak psychicznie jak i fizycznie. W jego imieniu rządzili Hiszpanią regenci. Rozpoczęła się walka o tron hiszpański, którą ostatecznie pod koniec XVIII w. wygrali Burbonowie. I oni w XVIII w., objęli tron hiszpański.

W 1699 r. trzy lata po śmierci Jana III Sobieskiego został podpisany pokój w Karłowicach. Przed podpisaniem tego pokoju wojska tureckie zostały wyparte przez cesarza z terenu Węgier i Siedmiogrodu. Sejm węgierski w 1687 r. odrzucił możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa swojemu władcy. Ten sam sejm uchwalił ustawę gwarantującą Habsburgom, dokładnie męskiej linii habsburskiej tron węgierski w sposób dziedziczny.

W wyniku wojny trzydziestoletniej zostaje zniesiona elekcyjność tronu w Czechach, tron czeski staje się tronem dziedzicznym Habsburgów, teraz sejm węgierski decyduje się na oddanie tronu węgierskiego Habsburgom. Kiedy jednak na początku XVIII w. wzrasta obciążenie finansowe ludności węgierskiej, szczególnie chłopów przeciwko cesarstwu wybucha powstanie. Jednocześnie wiek XVIII to czas kiedy Austria zaangażowała się w walkę o tron hiszpański. Wówczas zbiegł z więzienia jeden z największych magnatów węgierskich Francisze k II Rakoczy i stanął on na czele powstania przeciwko Austrii. Tym samym powstanie chłopskie, które wybuchło przekształciło się bardzo szybko w powstanie narodowe. Rakoczy został ogłoszony księciem Siedmiogrodu, a w 1705 r. księciem Węgier. Wówczas jako książę Węgier i Siedmiogrodu rozpoczyna pertraktacje z Habsburgami, domagając się by przywrócili swobody sprzed 1687 r. Chce także by cesarz wyraził zgodę na utworzenie 40 tys. armii węgierskiej oraz domaga się całkowitej niezależności Siedmiogrodu. Cesarz żądania te odrzucił. Kontynuowano wojnę. Habsburgowie zostali na Węgrzech zdetronizowani. Siły Rakoczego były wspierane finansowo przez Francję. Ponadto Franciszek II Rakoczy próbował zawrzeć sojusz z Polską, Szwecją, Rosją, Mołdawią przeciwko Habsburgom. W 1707 r. podpisany został układ rosyjsko-węgierski. Piotr I zamierzał nawet Franciszka Rakoczego osadzić na tronie polskim, forsując jego kandydaturę przeciwko Leszczyńskiemu po abdykacji Augusta II w okresie wojny północnej. Habsburgowie toczyli wojnę z Francją i początkowo Francja zaczęła ponosić klęski. To pozwoliło Habsburgom bardziej zaangażować się bardziej w sprawy węgierskie. W 1708 r. wojska węgierskie poniosły klęskę pod Trenczynem.

W 1711 r. wykorzystując fakt, że Franciszek Rakoczy przebywał w Polsce szukając tutaj wsparcia zastępujący go Sandor Karolyi zawarł układ pokojowy z cesarzem. Węgry kapitulowały. Franciszek Rakoczy tego układu nie uznał, zaczął zabiegać o pomoc sułtana przeciwko Habsburgom. Przy pomocy tureckiej chciał odzyskać Siedmiogród. Było to tym bardziej możliwe, że w latach 1716 -1718 Austria i Turcja prowadziły ze sobą wojnę W 1718 r. Turcja i Austria podpisały pokój. Wówczas Turcja zrezygnowała z prób pokonania Rakoczego. Habsburgowie zjednoczyli ziemie węgierskie pod swoim berłem. Powstańcy, którzy wystąpili przeciwko cesarzowi otrzymali od cesarza obietnicę zatrzymania majątków i poszanowania godności religijnej. Żaden z tych warunków nie został przez cesarza później dotrzymany. Majątki powstańców zostały skonfiskowane, a zwolennicy Rakoczego skazani na wygnanie. Ograniczono została rola sejmu węgierskiego. Ostatnie lata panowania Karola VI cesarza to czas absolutyzmu także na Węgrzech. Jako panująca została ogłoszona religia katolicka. Węgry zostały włączone do monarchii habsburskiej. Za panowania Karola VI herb cesarski - cesarski orzeł Habsburgów patrzył na wschód i na zachód. Cesarz stworzył dwór, który był najbardziej pompatycznym dworem Europy. Otoczył się jezuitami. Rozpoczęły się prześladowania innowierców na terenie Czech, Austrii, Śląska, także w niektórych państwach Rzeszy.

W 1731 r. cesarz doprowadził do wypędzenia z Salzburga 20 tys. protestantów. Sam Karol VI miał problem, nie miał męskiego potomka, nie miał następcy tronu. Dlatego w 1713 r. Karol VI wydał tzw. Sankcję pragmatyczną. Ta sankcja pragmatyczna ustanawiała wieczystą łączność i niepodzielność wszystkich krajów w których panował. W razie wygaśnięcia linii męskiej tron cesarski miała dziedziczyć najstarsza córka ostatniego z rodu. W latach 1722-1723 Karol VI przeprowadził przyjęcie sankcji pragmatycznej przez wszystkie władze stanowe krajów należących do monarchii habsburskiej, a zatem w państwach Rzeszy, Czechach, Austrii i na Węgrzech. Dzięki temu na mocy tej sankcji pragmatycznej władzę przejęła Maria Teresa.

Kolejne tematy:
Ziemie polskie pod okupacją radziecką
Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
Wyprawa moskiewska Napoleona
Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Wojna w Afryce

Wybiegane.pl
Mapa strony | RSS 2.0