Historia Polski i świata

Historia powszechna

Inwazja Niemiec i Włoch na Bałkanach - Referat Wypracowanie


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


hegemonia | konferencja | rewolucja w Rosji | cywilizacje wschodu | religia


Inwazja Niemiec i Włoch na Bałkanach


Inwazja Niemiec i Włoch na Bałkanach - Zaangażowanie Niemiec w wojnie z Wielką Brytanią oraz zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wojnie obronnej postanowił wykorzystać Benito Mussolini, aby oczyścić morze śródziemne z okrętów brytyjskich i opanować jego wybrzeża. Problem, armia nie była przygotowana do wojny zaczepnej. Była to armia słabo uzbrojona. polegał jednak na tym, że naczelne dowództwo armii włoskiej nie było przekonanedo wojny

Niemcy, nie informując, Mussoliniego w październiku 1940 roku wkroczyły do Rumunii., Mussolini wbrew planom i zamiarom Hitlera postanowił zająć Grecję. Atak miał nastąpić od strony Albanii. 28 października armia włoska rozpoczęła działania przeciwko Grecji. Jednocześnie armia włoska prowadziła wojnę przeciwko Brytyjczykom w Afryce. Mussolini wplątał swój kraj w wojnę na dwóch, a zasadniczo na trzech frontach - dwóch afrykańskich i greckim. Grecy uzyskali pomoc Wielkiej Brytanii. 14 listopada doszło do kontrofensywy greckiej i wyparcia Włochów do Albanii. Doszło do zastygnięcia linii frontu - przybrała ona charakter wojny pozycyjnej. Zarówno Grecy jak i Włosi ponosili duże straty, jednak armia włoska straciła prestiż, stała się bardzo malutkim i całkowicie zależnym od Niemiec państwem. Mussolini musiał poprosić Hitlera o pomoc. Hitler pomocy udzielił, zarówno na frontach afrykańskich jak i przeciwko Grecji. Było to związane z niemieckimi planami wojennymi - Grecja jako punkt zapalny była niebezpieczna w momencie ataku na ZSRR, dlatego celem Hitlera było uzależnienie Grecji. Do akcji przeciwko Grecji Niemcy postanowiły wykorzystać siły sojuszników bałkańskich. Armia niemiecka zajęła Bułgarię i podjęła marsz na Grecję. Nie powiodły się plany wykorzystania Jugosławii, gdzie w marcu 1941 roku został obalony proniemiecki rząd, a nowe władze podpisały porozumienie z ZSRR. Hitler stanął przed koniecznością spacyfikowania Jugosławii. Przeciwko Jugosławii skierowana została 2 armia z terytorium Austrii oraz 12 armia z terytorium Bułgarii. Działania niemieckie poparły Węgry i Włochy.Operacja przeciwko Jugosławii trwała od 6 do 17 kwietnia. 17 kwietnia proklamowane zostało powstanie Niezależnego Państwa Chorwackiego, obejmującego swoim zasięgiem Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Na czele Chorwatów stał Ante Pavelić który organizował ruch chorwackich Ustaszy, wprowadzał rządy terroru.

Grecja została zmuszona do kapitulacji 29 kwietnia. Armia brytyjska, wspierająca Greków ponownie musiała ustąpić ewakuując się na Kretę, przed armią niemiecką. Po raz trzeci przegrała zbrojną konfrontację. Hitler postanowił zając Kretę. 20 maja rozpoczęły się walki, w których Brytyjczycy stracili 10 tysięcy żołnierzy, Niemcy 6,5 tysiąca. Zagrożona agresją niemiecką Turcja podpisała układ z III Rzeszą 18 czerwca 1941 roku i znalazła się w strefie wpływów niemieckich.

W czasie kampanii 1940 Niemcy postanowiły zagwarantować sobie pomoc państw faszystowskich. 27 września w Berlinie podpisany został Pakt Trzech - pakt dzielący świat. Do udziału w rozmowach nie zostało zaproszone przedstawicielstwo ZSRR. Moskwa została uspokojona, że pakt skierowany jest przeciwko USA. Do paktu trzech zostało przyjętych kilka innych państw sympatyzujących z III Rzeszą. Węgrzy zażądali jednak w zamian za przystąpienie Siedmiogrodu, a na to żądanie pod presją Hitlera zgodził się rząd Rumunii. Bułgaria zażądała Dobrudży. Rumunia straciła 100 tys. km2 i 7 milionów mieszkańców. Rumunia dla zapewnienia bezpieczeństwa i uspokojenia społeczeństwa, niezadowolonego ze zmian terytorialnych zgodziła się na wprowadzenie na swoje terytorium 200 tysięcy żołnierzy niemieckich. 20 listopada układ z Niemcami podpisały Węgry, a 1 marca 1941 roku Bułgaria. Do przystąpienia do paktu została zmuszona Jugosławia, podpisując traktat 25 marca 1941 roku.

Agresja na Bałkanach zaostrzyła stosunki pomiędzy ZSRR i III Rzeszą. W listopadzie 1940 roku Ribbentrop przedstawił propozycję przystąpienia ZSRR do Paktu Trzech. Stronie radzieckiej proponowano nowy podział świata. Związek Radziecki miał rozwijać swoją ekspansję na Oceanie Indyjskim, objąć swoim panowaniem Bosfor i Dardanele. Mołotow uznał te propozycje za zbyt małe i zażądał włączenia do strefy wpływów radzieckich Finlandii i Bułgarii. Domagał się także poszanowania swoich interesów na Sachalinie, co było sprzeczne z interesami Japonii. Na kuratelę nad Bułgarią nie chciał zgodzić się Hitler. W takiej sytuacji Niemcy przystąpiły do przygotowań wojennych przeciwko ZSRR - powstawał plan Barbarossa. Hitler chciał także pozyskać jako sojusznika Hiszpanię. 7 godzin rozmowy na granicy francusko - hiszpańskiej w Hendaye zakończyły się niepowodzeniem - gen. Franco odmówił udziału w wojnie przeciwko ZSRR. Podobnie postąpił marszałek Petain.

Kolejne tematy:
Ziemie polskie pod okupacją radziecką
Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
Wojna w Afryce
Powstanie Wielkiej Koalicji
Ocena klęski wrześniowej - plan agresji Fall Weiss cz. 3


Mapa strony | RSS 2.0